top of page
Пошук
  • Фото автораOlha Batchvarov

HMS PEGASUS (1776) in Scale 1/64 (Workshop on examples/Практикум на прикладах)

Оновлено: 10 лют. 2023 р.

Step-By-Step Guide for beginners/ Покроковий посібник для початківців


Chapter #10/Розділ №10


Planking the DECK/

Палубний настил

If you really want to take your model to a professional level, then you should replace the deck planks from the kit with a higher quality wood. In the KITs, cheap and easy-to-handle wood is usually provided, but at the same time, it has large grains, chips easily and does not hold an edge. Today, almost all manufacturers already sell different sizes of high-quality wood strips, such as pear, cherry, maple, walnut. You can even find precious boxwood (castello), I will write some links below where you can buy it.

And I will use the wood of yellow cedar, which looks very similar to Castello boxwood, but is much esier to work with and has a very nice smell...

 

Якщо ви дійсно хочете підняти вашу модель на професійний рівень, тоді вам варто замінити планки настилу з набору на більш якісну деревину. В комплектах зазвичай надається дешева і легка в оброці деревина але вона в одночас має велику пористість, легко сколюється і не тримає кромку. Сьогодні маже всі виробники вже мають в продажі різних розмірів планки якісної деревини, як наприклад груша, чері, клен, горіх. Можна навіть знайти дорогоцінний самшит (касттелло), я напишу кілька лінків нижче де його можга придбати.

А я буду використовувати деревину жовтого кедру, який зовні дуже нагадує самшит кастело але набагато легший в оброці і має дуже приємний запах...

 

Picture/Знімок 10.1. Hatch coamings and gratings/Комінгси люків та рустерні решітки.

10.1. Hatches and gratings:

The gun deck will be planked around the hatches and gratings. Therefore, they will need to be built first before you can start planking. Since this is not real grating, make sure that the whole plank is placed parallel to the deck planking. - cut the blanks for assembly;

- glue them together;

- the grating can now be sanded to fit the coaming;

- glue the coamings around the gratings.

 

Picture/Знімок 10.2.An example of strips for planking the deck in the kit./Приклад планок для обшивки палуби в комплекті.
Picture/Знімок 10.3.An example of yellow cedar strips from my own stock./Приклад планок жовтого кедра з мого власного запасу.
 

10.1. Комінгс люки та рустерні решітки:

Настил гандеку буде влаштований навколо люків і решіток. Тому їх потрібно побудувати в першу чергу. Оскільки це не справжня решітка, переконайтеся, що суцільна рланка буде розташована паралельно настилу палуби.

- нарізаємо заготовки рустерних решіток;

- склейте їх;

- тепер решітку можна відшліфувати, щоб відповідати комінгсу;

- приклейте комінгси навколо решіток.

 

Picture/Знімок 10.4. Planking the deck./Настил палуби.

10. 2. Planking the deck.

The KIT contains strips for the deck, but if you'd like to improve your model - use your own stock. If you do not have the opportunity to cut the boards yourself, today you can buy any wood of various sizes in hobby stores. Good quality wood (boxwood, pear, holly, other fruit woods) will raise your model to the level of professional models instantly! To imitate caulking, you can paint the board before cutting it into planks or simply add black acrylic paint to PVA glue. I decided to use a yellow cedar on this model. It looks very similar to boxwood and has a pleasant smell.


⚓️Milled wood strips:

https://www.modelerssawmill.com/milled-wood-strips.php

⚓️Precision milled exotic woods (Worldwide shipping): https://hobbymill.eu/products/woodstrips


- cut/buy strips of the required size;

- place the coamings and gratings in the places, but do not glue them;

- arrange the central strake of planks;

- continue gluing the planks symmetrically from both sides to the end.

 

Picture/Знімок 10.5.


Advice/Порада: How to clamp the planks, if there are no beams in the middle part of the deck./Як притиснути планки, якщо центральна частина палуби немає бімсів.
Picture/Знімок 10.6.Advice/Порада: Use clamps for clamping the planks, the same as in chapter 5./Використовувати затискачі для притискання планок, такі самі як в розділі 5.


 

Picture/Знімок 10.7.An example of the deck planking from the sides to the centerline./Приклад вкладання полубного настилу від бортів до центру..
 

10. 2. Настил палуби.

У комплекті є планки для настилу, але якщо ви хочете вдосконалити свою модель - використовуйте власний запас. Якщо у вас немає можливості розрізати дошки самостійно, сьогодні ви можете придбати будь-яку деревину різних розмірів в магазинах для хобі. Якісна деревина (самшит, груша, падуб, інші фруктові породи) миттєво підніме вашу модель до рівня професійних моделей! Для імітації конопатки можна пофарбувати дошку перед розрізанням на планки або просто додати чорну акрилову фарбу в клей ПВА. На цій моделі я вирішила використати жовтий кедр. Зовні дуже схожий на самшит і має приємний запах.


⚓️Milled wood strips:

https://www.modelerssawmill.com/milled-wood-strips.php

⚓️Precision milled exotic woods (Worldwide shipping): https://hobbymill.eu/products/woodstrips


- наріжте/купіть планки потрібного розміру;

- розмістіть комінгси і решітки на соїх місцях але не вклеюйте їх;

- влаштуйте центральний ряд дощок;

- продовжуйте приклеювати дошки симетрично з обох бортів до кінця.Picture/Знімок 10.8. Finished deck planking./Завершений палубний настил.

 

Picture/Знімок 10.9.Advice/Порада: Glue the last plank first and then you can fit the penultimate very precisely./Спочатку приклейте останню дошку, а потім ви дуже точно зможете підігнати передостанню.
 

Picture/Знімок 10.10. Marking the three step butt deck./Розмітка розкладки палуби в 3 дошки.

10.3. Three step butt deck

To help you position the plank seams and neils properly, you can draw reference lines of the deck beams. They are usually located on every third frame. If you do not have drawings with the exact location of the beams, then they can be located by the inclusion method. It is logical that hatches are installed on beams, so start marking them first! The Bits are also not hanging in the air and are attached to the beams as well! The rest, if there are still not enough beams - you can place them intuitively, evenly between the already marked ones...


- Locate the position of the beams and mark them with a pencil;

- Imitate the butt seams of the deck planking. For example, using a sharpened old file;

- Also mark the rest of the deck fittings (mast steps, bits, etc...);

- Mark future nails with an awl or a sharpened old file. If you will not be doing three nails, then scrape and sand the deck and proceed to step 10.5.;

- Scrape the deck.

 

Picture/Знімок 10.11.

Advice: Marking the nails is better to do mechanically. It will help to clearly position the drill, and will not disappear after scraping or sanding./Порада: Наносити розмітку під цвяхи краще механічним способом. Вона допоможе чітко позиціонувати свердло, а також не зникне після циклювання чи шліфування. 

10.3. Розкладка настилу в три дошки

Щоб допомогти вам правильно розташувати шви дощок і цвяхи, ви можете накреслити лінії бімсів палуби. Зазвичай вони розташовані на кожному третьому шпангоуті. Якщо у вас немає креслень корабля з точним розташуванням бімсів, то їх можна знайти методом виключення. Логічно, що люки встановлюються на бімсах, тому спочатку починайте розмічати їх! Бітенги також не висять у повітрі, а кріпилися до бімсів! Решту, якщо бімсів все ще не вистачає - можна інтуїтивно розташувати рівномірно між вже розміченими...


- Нанесіть розмітку бімсів. Визначте положення бімсів і позначте їх олівцем;

- Імітуйте стики настилу палуби. Наприклад, за допомогою заточеного старого надфіля;

- Також нанесіть розмітку решти деталей палуби (степаси щогл, бітенги, тощо...);

- Нанесіть розмітку майбутніх цвяхи за допомогою шила чи заточеного старого вайлу. Якщо ви не будете робити цвяхування, тоді відциклюйте і відшліфцйте остаточно палубу і переходьте до пункту 10.5.;

- Проциклюйте палубу.

 

Picture/Знімок 10.12. Nailing the deck./Цвяхування палуби.


Nailing the deck.

On this model, I will make three nails from toothpicks. They absorb CA glue well and turn dark against the light wood of the deck (Yellow cedar). But for this, you can also use any dark wood (2х2 mm planks or thinner) by sharpening the ends on a disc sander.


- Drill the holes for the nails. I used a 0,35 mm (0,014 inch) drill bit;

- Cut toothpicks of different lengths (they can also be reused by sharpening the ends again on a disc sander);

- Stick the toothpicks on CA glue, starting with the shortest ones in every 4th hole;

- Carefully cut off all the toothpicks with a small protrusion of them on the surface of the deck;

- Sand protruding nails with sandpaper (120 grit);

- Final sanding of the entire deck with fine sandpaper (320-400 grit).


 

Picture/Знімок 10.13.


An example of making nails from toothpicks. /Приклад виготовлення цвяхів із зубочисток.

Picture/Знімок 10.14.


An example of imitating nails with СA glue./Приклад імітації цвяхів із СА клеєм.

Picture/Знімок 10.15.

An example of imitating nails with oil-based putty for wood./Приклад імітації цвяхів із шпаклівкою для дерева на олійній основі.
 

Picture/Знімок 10.16.Advice: Use a new and very sharp blade to cut holes in the deck with a scalpel./Порада: Використовуйте нове і дуже гостре лезо для прорізання отворів на палубі скалпелем.
 

10.4. Цвяхування палкби.

На даній моделі я буду робити цвяхування з зубочисток. Вони добре вбирають клей CA і темніють на тлі світлої деревини палуби (жовтий кедр). Але для цього можна використовувати і будь-яку темну деревину (планки 2х2 мм чи тонше), заточивши торці на дисковій шліфувальній машинці.


- Просверліть отвори для цвяхів. Я використала свердло 0, 35 мм (0,014 інчі); b

- Наріжте зубочистки різної довжини (їх також можно використовувати повторно, заточивши знову торці на дисковій шліфувальній машинці);

- Вклейте зубочистки на СА клей, починаючи з найкоротших в кожний 4й отвір;

- Обережно зріжте всі зубочистки з невеликим виступанням зубочисток на поверхні палуби;

- Відшліфуйте стирчащі цвяхи з грубою шліфшкуркою (120 зернистістю);

- Фінальне шліфування всієї палуби з мілкою шліфшкуркою (320-400 зернистість).

 

Picture/Знімок 10.17. Planking & nailing the DECK./Настил та гврздювання палуби.

10.5. Completing the deck

Now it remains to glue everything that was prepared in the previous stages. Also, now is the time to cut the rest of the holes for the deck.

- If everything is already cut on the deck, go to the next chapter;

- Carefully cut all the holes with a sharp scalpel;

- Glue all hatches and gratings.

 

10.5. Завершення палуби

Тепер залишилося вклеїти все, що було підготовлене на попередніх стадіях. Також зараз саме час прорізати решту отворів для облаштування палуби.

- Якщо вже все вирізано на палубі, переходьте до наступного розділу;

- Гострим скалпелем аккуратно проріжте всі отвори;

- Вклейте всі люки та решіттки.

 

I filmed the whole process in detail and made this video for you! You can find a playlist with the construction of HMS PEGASUS on my YouTube channel, and ask any questions to which you did not find the answers here!

 

Весь процес я зняла в деталях на відео і зробила для вас цей випуск! Ви можете знайти на моєму каналі плейлист з будівництвом HMS PEGASUS, та задати питання на які ви не знайшли відповіді тут!


86 переглядів1 коментар

1 Comment


alpatov.egor
Mar 11, 2023

Оля привіт! Дякую за роботу. за уроки! все дуже зрозуміло! Дякую!

Like
bottom of page